Všeobecné prodejní a dodací podmínky

Pro všechny nabídky a dodávky firmy ESINTE s.r.o. platí následující dodací podmínky, pokud není sjednáno jinak.

Objednávka

Přijímány jsou pouze písemné objednávky na základě již vypracovaných kalkulací. Objednávky je možno zaslat emailem nebo přes webový portál ESINTE. Kontaktní informace naleznete na webu ESINTE v odkazu KONTAKT. Přijaté objednávky náhradních dílů a zařízení jsou prodávajícím kupujícímu potvrzeny emailem, objednávky servisu také emailem a navíc jsou zobrazeny i na webovém portálu ESINTE. Tím je mezi stranami uzavřena kupní smlouva. Objednávky náhradních dílů přijaté do 16:00 budou zpracovány ještě týž den.

Kupní cena

Kupní cena je tvořena na základě doporučených cen výrobce. Není-li uvedena DPH, bude doúčtována v zákonné výši. Je-li poskytnuta sleva z kupní ceny a tato není řádně uhrazena ve lhůtě splatnosti, bude sleva doúčtována. Kalkulace vždy obsahuje náklady na balné.

Termín dodání

Údaj o dodacím termínu je vždy informativní a není závazný. Dodací termín je možno upřesnit až po přijetí objednávky. Dodací termín standardních náhradních dílů je 48 hodin. V případě potřeby je možné náhradní díly zaslat do 24 hodin nebo spěšně kurýrem. Cena těchto služeb bude upřesněna na vyžádání. Dílčí dodávky jsou povolené, pokud kupující výslovně do objednávky tuto možnost nevyloučí. V takovém případě je fakturována přeprava pro každou dílčí dodávku dle platného ceníku.

Převzetí zboží

Kupující je povinen objednané zboží převzít a ihned řádně zkontrolovat. Reklamaci poškození zboží při přepravě je nutno uplatnit u přepravce a písemně informovat prodávajícího. Za tímto účelem je zapotřebí pořídit fotodokumentaci.

Záruka a reklamace

Záruka se nevztahuje na závady a škody způsobené neodborným zacházením, úmyslným poškozením či nedbalostí. Vady způsobené běžným opotřebením jsou rovněž ze záruky vyloučeny. Případnou reklamaci neúplnosti dodávky je nutné uplatnit nejpozději do pěti dnů od dodání zboží. Pozdější reklamace nemůže být uznána.

  • Na zařízení (vstřikovací lisy Sumitomo SHI Demag a roboty WEMO Automation) je standardně poskytována záruka 12 měsíců na servis a 24 měsíců na zboží. Záruka počíná běžet ode dne předání zařízení, nejdéle však délka záruky +1 měsíc od expedice zařízení od výrobce. Předpokladem záruky je provedení požadovaných kontrol v záruční době podle indikátoru údržby ZE 488.
  • Díly podléhající opotřebení jsou ze záruky vyjmuty - díly plastifikační jednotky (šnek, všechny díly zpětného uzávěru "RSP", válec, hlava válce, tryska, díly uzávěru trysky a topné pásy a topení) a dále všechny filtrační vložky, těsnění, O-kroužky, stírací kroužky, hydraulické a vodní hadice, membrány ventilů, teplotní čidla, pojistky, vedení otočných stolů, záložní baterie, pouzdra, čepy, spojky, brzdy, upínací sady a řemeny.
  • Na náhradní díly je standardně poskytována záruka 6 měsíců ode dne dodání. Náhradní díl, u něhož je poznámka „Instalace servisním technikem ESINTE“, je možno objednat bez této služby výhradně bez záruky. Záruku 12 měsíců na náhradní díly lze získat podpisem servisní smlouvy.
  • Na servisní práce je poskytována záruka 6 měsíců od převzetí prací.

Platební podmínky

Faktury a jiné daňové doklady jsou zasílány zvlášť poštou nebo mailem. Datum zdanitelného plnění je shodné s termínem dodání. V případě prodlení s platbou je kupující povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky denně. Při prodlení s platbou déle jak 14 dní po datu splatnosti nebo při opakovaném prodlení s platbou bude každá další objednávka dodána až po zaplacení zálohové faktury. Úrok z prodlení nepodléhá přezkoušení ani snížení soudní cestou.

Splatnost faktury za náhradní díly nebo servisní práce je stanovena na 14 dní ode dne data zdanitelného plnění nebo dle dohody.

Převod vlastnictví

Zboží zůstává ve vlastnictví prodávajícího až do úplného zaplacení kupní ceny kupujícím. Odpovědnost za škody na zboží přechází na kupujícího převzetím zboží.

Odstoupení od smlouvy

Při jednostranném odstoupení od smlouvy kupujícím se kupující zavazuje prodávajícímu uhradit veškeré náklady spojené s plněním smlouvy, které prodávajícímu do této doby vznikly. Náhradní díly s kódovým číslem 99999997 jsou vyrobeny speciálně pro kupujícího. Takové díly není možné vrátit a budou fakturovány v plné ceně. Vrácení ostatních dílů a zařízení podléhá schválení výrobce včetně vyčíslení nákladů (min. 25% kupní ceny).

Nákupní podmínky

Nákupní podmínky kupujícího, které jsou v rozporu s těmito podmínkami, jsou pro prodávajícího nezávazné, i když jsou součástí objednávky kupujícího a prodávající je nerozporoval.

Právo a soud

Ostatní práva a povinnosti smluvních stran se řídí zákonem č. 513/1999 Sb.  Obchodního zákoníku. Všechny spory vyplývající z těchto podmínek budou strany řešit především vzájemnou dohodou. Pokud nebude dohody dosaženo, bude spor řešen u Krajského soudu v Olomouci. Platí právo České republiky při vyloučení mezinárodního kupního práva.