Uvedení do provozu vstřikovacího lisu Sumitomo SHI Demag

Uvedení do provozu provádí pracovníci společnosti ESINTE s.r.o.

Uvedení do provozu nezahrnuje složení lisu jeřábem a ustavení na místo určení. Složení a ustavení vstřikovacího lisu můžeme dle požadavků zákazníka zajistit na základě objednávky.  

Zákazník si zajistí přivedení energií a médií dle informací níže uvedených. Po té kontaktujte servisní oddělení společnosti ESINTE pro uvedení stroje do provozu. Stroj smí být uveden do provozu pouze v případě, že jsou veškerá bezpečnostní zařízení ve funkčním stavu!

Vykládka vstřikovacího lisu

Po dodávce vstřikovacího lisu odstraňte obalový materiál. Zkontrolujte, zda stroj není poškozen. Jakékoliv poškození stroje během přepravy musí přepravce písemně potvrdit a bezodkladně nahlásit společnosti ESINTE, aby bylo možné uplatnit pojištění z přepravy.

Pro vykládání stroje je nutno použít jeřáb  s dostatečnou nosností. Hmotnost stroje je uvedena v manuálu viz nákres upevnění závěsů. Délky lan a jeřáb zvolte tak, aby se kromě míst pro zvedání nedotýkaly žádných dalších součástí stroje, aby stroj při zvedání visel vodorovně a nebyl překročen maximální úhel sklonu závěsů 60° od svislé čáry. Společnost ESINTE neodpovídá za škody vzniklé vykládkou.

Ustavení a vyvážení

Požadavky na halovou podlahu:

  • Nerovnosti podlahy na celé ploše ustavení stroje mezi všemi nivelačními prvky stoje smí činit nejvýše 8 mm. V případě větších odchylek v nerovnosti podlahy lze u společnosti ESINTE získat vyrovnávací desky.
  • Mezi nivelačními prvky stroje se nesmějí nacházet podlahové dělicí spáry.

Po vyvážení:

Aby se zabránilo poškození pevné a pohyblivé upínací desky z důvodu sedání nivelačních prvků, je nutno cca po 4 týdnech provozu vyvážení stroje zkontrolovat. Následné kontroly vyrovnání stroje jsou nutné po každých 12 měsících. Zajištění těchto prací kryje servisní smlouva.

Přípojka chladicí vody

Stroj může být provozován jak s otevřeným, tak s uzavřeným okruhem chlazení. Při uzavřeném chladicím okruhu musí existovat možnost, aby uživatel mohl provést odtlakování systému. Pro chlazení stroje je bezpodmínečně nutné používat čistou vodu. Pokud se používá nefiltrovaná voda, mohou cizí látky značně snížit chladicí výkon, popř. zanést chladicí zařízení stoje a jeho regulační ventily pro chlazení oleje a elektrických pohonů, což může vést ke škodán na chlazených agregátech. Proto je bezpodmínečně nutné používat u znečištěné vody vhodný předřazený filtr. Doplňky, jako např. prostředek prozi zamrznutí, výrazně snižují chladicí výkon. Provoz s mořskou vodou není přípustný.

Chladicí média

Použity smějí být pouze v obchodě dostupné a obvyklé chladicí prostředky, použitá aditiva nesmí narušovat měděné a hliníkové součásti. Hodnota pH chladicího prostředku musí být v rozmezí 6 až 9,5.

Hydrologické údaje max. jednotka
Hodnota pH 7,5 – 8,5 -
Vodivost < 150 mS/m
Total tvrdost < 15 *dH
Karbonátová tvrdost < 4 *dH
Carbonate hardness in case of stabilization of hardness < 20 *dH
Chlorid Cl < 100 mg/l
Síran SO4 < 150 mg/l
HN4 < 1 mg/l
Železo Fe < 0,2 mg/l
Mangan < 0,1 mg/l
Neobsahující pevné látky    


Pokyny k napojení chladicí vody:

Přípojky chladicí vody se napojují na vstupní resp. výstupní rozvaděč na čelní straně vstřikovací jednotky. Polohu na stroji udávají plány instalace.

Napojení: vnitřní závit

přípojka chladicí vody (WA) Systec přívod chladicí vody výstup chladicí vody
společně Systec 130 – 280 R 3/4“ R 3/4“
  Systec 350 – 420 R 1“ R 1“
  Systec 500 – 2000 R 1“ R 1 1/2“
odděleně *) Systec 130 – 420 R 3/4“ R 3/4“
  Systec 500 – 2000 R 1“ R 1“


*)           1x chlazení formy a 1x chlazení hydraulického oleje / chlazení plnicí zóny

Je doporučeno ohebné hadicové vedení s uzavíracím ventilem. Maximální přípustný tlak v přívodu chladicí vody je 8 bar. Pro zajištění chladicího výkonu je v závislosti na pracovním cyklu nutný rozdíl tlaku mezi přívodem chladicí kapaliny a  výstupem chladicí kapaliny ≧ 3 bar.

Pokyny k elektrickému připojení

Elektrické vybavení stroje odpovídá požadavkům zákazníka. V normálním případě je vstřikovací lis napájen třífázovým napětím 400V s neutrálním ochranným vodičem a kmitočtem 50 Hz.

Pokyny pro plnění hydraulického oleje

Hydraulický olej musí odpovídat třídě znečištění 7 NAS 1638 resp. třídě ISO 16/13 (ISO 4406). Pokud je dodán olej s vyšší třídou znečištění, musí se použít filtr pro doplnění s minimální účinností filtrace ß 10 ≧ 75.

Hydraulický olej používaný ve vstřikovacích lisech Sumitomo SHI Demag – DIN 51524:

  • HLP 68
  • HLPD 68 (tento hydraulický olej váže vlhkost a má detergenční účinek. Je možné jej mísit s hydraulickým olejem HLP

Doporučujeme: „Mobil DTE Excel 68“. Olej je možno objednat u společnosti ESINTE na základě objednávky. 

Nový hydraulický olej často není dostatečně filtrovaný pro účely provozu stroje. Doporučujeme doplňovat olej pomocí plnicího agregátu s připojeným jemným filtrem (10 µm).

Výrobce vyžaduje provádění analýzy oleje jednou ročně společně s výměnou filtračního článku filtru 1FT5. Tyto a další práce kryje servisní smlouva.